Regulamin Projektu „Świetne Miejsce dla Dzieci”

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
  Regulamin Projektu „Świetne Miejsce dla Dzieci”  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Projektu pod nazwą „Świetne Miejsce dla Dzieci” jest Gremium IDK Janusz Leszczyński z siedzibą w Moszynie 50, 06-100 Pułtusk, NIP: 762-151-21-48, nr REGON 140580322 (dalej zwany: Organizatorem).
2. Celem Projektu jest wskazanie, w oparciu o ustalony program certyfikacji, miejsc z wysokiej jakości ofertą dla dzieci oraz dzieci i dorosłych.
3. Środkiem realizacji celu opisanego w § 1 pkt 2 jest prowadzony program certyfikacji obiektów pod nazwą „Świetne Miejsce dla Dzieci”, zwany dalej „Programem”
4. Obiekt oferujący usługi dla dzieci oraz dla dzieci i dorosłych zgłoszony do Programu zwany jest dalej „Uczestnikiem Programu”, natomiast obiekt, któremu został przyznany Certyfikat nazywany jest dalej "Laureatem Programu"
5. Program certyfikacji jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej Regulaminem).
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.podrozezklasa.pl  oraz udostępniany jest w formie elektronicznej na życzenie przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
7. Do Programu może przystąpić dowolne przedsiębiorstwo lub instytucja, która spełnia podstawowy warunek w postaci posiadania w swojej ofercie usług dla dzieci lub dzieci i dorosłych.
8. Przystąpienie do programu jest możliwe poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia dostępnego w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://www.podrozezklasa.pl/pomysl-na-inspiracje/certyfikat-swietne-miejsce-dla-dzieci/zglos-obiekt-do-programu 

  

§ 2. ZASADY PROWADZENIA PROGRAMU CERYFIKACYJNEGO

1. Program certyfikacyjny rozpoczyna się z dniem 10 lutego 2019 roku i jest ogłoszony na czas nieokreślony.
2. Udział w Programie jest dobrowolny
3. Przystąpienie do Programu może nastąpić w dowolnym momencie, jednak nie później niż 3 miesiące przed jego zamknięciem, jeśli taki zostanie ogłoszony.
4.  Warunkiem przystąpienia do Programu jest łącznie spełnienie poniższych warunków:

a) wypełnienie przez Uczestnika Programu formularza zgłoszenia, o którym mowa w § 1 pkt 8.
b) przesłanie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. logotypu Uczestnika Programu oraz materiałów informacyjnych do wykorzystania przy tworzeniu relacji i informacji promocyjnych związanych z udzieleniem certyfikatu oraz promocją Uczestnika Programu w przeciągu 14 dni od daty wysłania formularza zgłoszenia wraz z załącznikami.
c) wpłata na konto Organizatora Projektu jednorazowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) zł netto + 23% VAT na podstawie przesłanej faktury proforma w wyznaczonym na fakturze terminie.
d) przesłanie w formie pisemnej zaproszenia dla przedstawicieli Kapituły Programu, o którym mowa w § 2 pkt 13.

5. O dacie spełnienia warunków przystąpienia do Programu decyduje data spełnienia wszystkich warunków łącznie zawartych w § 2 pkt 4.
6. Kolejność działań realizowanych w ramach procesu przyznania certyfikatu „Świetne Miejsce dla Dzieci”:

I. Przesłanie kompletnego zgłoszenia i wypełnienie wszystkich warunków udziału w Programie przez Uczestnika Programu
II.  Analiza przesłanych materiałów w terminie 10 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia
III.   Wizyta audytorska przedstawicieli Kapituły Programu we wskazanym obiekcie będącym Uczestnikiem Programu w terminie do 90 dni od daty zamknięcia etapu analizy przesłanych materiałów
IV.    Analiza zebranych materiałów przez Kapitułę Programu  i podjęcie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania Certyfikatu „Świetne Miejsce dla Dzieci” – 15 dni od daty zakończenia wizyty audytorskiej. Wynik decyzji zostanie przekazany niezwłocznie uczestnikowi Programu w formie pisemnej.
V.    Opublikowanie informacji o przyznaniu certyfikatu oraz relacji z audytu na stronie internetowej www.podrozezklasa.pl  – 15 dni od daty podjęcia decyzji o przyznaniu certyfikatu.
VI.    Przesłanie za pomocą poczty tradycyjnej bądź poczty kurierskiej certyfikatu w formie papierowej oraz Księgi Znaku wraz z zapisem w formie elektronicznej wzorów logotypu do wykorzystania przez Uczestnika Programu – 30 dni od daty podjęcia decyzji o przyznaniu certyfikatu.

7. Decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania certyfikatu Programu zależna jest od spełnienia przez Uczestnika Programu kryteriów oceny obiektu podanych w załączniku nr 1 do tego Regulaminu.
8. Kryteria oceny dostosowane są do kategorii obiektu, którą reprezentuje Uczestnik Programu. Uczestnik Programu sam deklaruje, wypełniając formularz zgłoszeniowy, jaką kategorię obiektu reprezentuje. Kategoria obiektu musi być zgodna ze stanem rzeczywistym. Podanie nieprawdziwej informacji skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.
9. Organizator Projektu przyjmuje następujące kategorie obiektów, które będą oceniane w ramach Programu:

Kategoria I - Muzea, teatry, kina i inne instytucje kultury
Kategoria II - Parki rozrywki i inne miejsca aktywnego wypoczynku
Kategoria III - Restauracje i inne lokale gastronomiczne 
Kategoria IV - Hotele, aparthotele, pensjonaty i hostele o charakterze miejskim
Kategoria V - Hotele, ośrodki, pensjonaty o charakterze wypoczynkowym

10. Uczestnik Programu ma prawo w każdym momencie zrezygnować z realizacji programu informując o tym Organizatora w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji zwrotowi nie podlega opłata manipulacyjna wymieniona w § 2 pkt. 4c
11. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przyjęcie przedstawicieli Kapituły Programu (2 osoby dorosłe i 3 dzieci w wieku do 18 lat) w ramach bezpłatnego świadczenia usług.  Jest to warunek niezbędny umożliwiający przeprowadzenie audytu spełniania kryteriów wymaganych do przyznania Certyfikatu oraz ogólnej oceny obiektu. Zakres usług zależny jest od kategorii obiektu, który reprezentuje Uczestnik Programu:

Kategoria I – wstęp na dostępne wystawy, przedstawienia, projekcje, warsztaty i inne usługi dedykowane dzieciom i rodzinom z dziećmi (w zależności od rodzaju obiektu i dostępności oferty)
Kategoria II – co najmniej 1-dniowy wstęp na wszystkie dostępne atrakcje
Kategoria III - obiad/ kolacja lub inny pełnowymiarowy posiłek z bieżącego menu
Kategoria IV - 1 dniowy pobyt (1 doba hotelowa) w pokoju rodzinnym lub maksymalnie 2 pokojach z kolacją i śniadaniem (jeżeli są dostępne w ofercie), dostęp do atrakcji hotelowych odpowiednich dla dzieci (jeżeli są dostępne w ofercie)
Kategoria V -  2 dniowy pobyt (2 doby hotelowe) w pokoju rodzinnym lub maksymalnie 2 pokojach z 2 śniadaniami, 2 obiadami i 2 kolacjami (jeżeli wszystkie posiłki są w ofercie). Dostęp do atrakcji hotelowych odpowiednich dla dzieci.

12. Z pobytu audytorskiego przedstawicieli Kapituły Programu z rodziną zostanie sporządzona relacja poparta dokumentacją zdjęciową. Relacja w formie artykułu zostanie opublikowana na stronie www.podrozezklasa.pl. Uczestnik Programu wyraża zgodę na opublikowanie wymienionej wyżej relacji.

13. Voucher stanowiący zaproszenie przedstawicieli Kapituły Programu powinien zostać wystawiony bez podania danych osób, na które został wystawiony (wystawiony na okaziciela) oraz powinien zawierać następujące informacje: nazwa i adres obiektu, zakres świadczeń jak w §2 pkt. 11 Regulaminu, oraz datę ważności vouchera, nie krótszą jak 120 dni od daty wysłania zgłoszenia opisanego w § 2 pkt.4a Regulaminu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanego vouchera przez mniejszą liczbę Przedstawicieli Kapituły niż założoną w §2 pkt.11 Regulaminu.
15. W ramach realizacji programu Organizator Projektu zapewnia Uczestnikowi Programu:

a) przeprowadzenie rzetelnej analizy dokumentacji zebranej przez członków Kapituły Programu podczas wizyty audytorskiej;
b) podjęcie decyzji o przyznaniu certyfikatu „Świetne Miejsce dla Dzieci” pod warunkiem uzyskania minimum 70% maksymalnej możliwej liczby punktów wg kryteriów określonych w załączniku numer 1 do Regulaminu;

W przypadku w przypadku podjęcia decyzji pozytywnej o przyznaniu certyfikatu „Świetne Miejsce dla Dzieci”:

c) opublikowanie informacji o decyzji Kapituły Projektu wraz z logo oraz danymi kontaktowymi Laureata Programu na stronie internetowej www.podrozezklasa.pl;
d) opublikowanie na stronie internetowej www.podrozezklasa.pl relacji z pobytu członków Kapituły Programu;
e) udostępnienie w mediach społecznościowych fragmentów relacji z pobytu członków Kapituły Programu;
f) przekazanie Laureatowi Programu certyfikatu „Świetne Miejsce dla Dzieci” w formie drukowanej;
g) przekazanie prawa do bezterminowego korzystania z logo certyfikatu „Świetne Miejsce dla Dzieci” przez Laureata Programu, zgodnie z przekazaną Księgą Znaku oraz Regulaminem Stosowania Znaku „Świetne Miejsce dla Dzieci” przez Obiekty Certyfikowane
h) umieszczenie Laureata Programu w bazie obiektów certyfikowanych na stronie www.podrozezklasa.pl oraz bezterminowe i bezkosztowe umieszczenie informacji o Laureacie Programu w tematycznych bazach portalu.

 

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie postanowień Regulaminu Programu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania promocji i informacji o Laureacie na stronie internetowej www.podrozezklasa.pl w przypadku rezygnacji  Laureata ze świadczenia usług dla dzieci lub na podstawie decyzji opartej na sprawdzonych zgłoszeniach klientów Laureata na temat znacznego obniżenia jakości tychże usług. Informacja o powodzie zaprzestania promocji i informacji o Laureacie zostanie umieszczona na stronie www.podrozezklasa.pl 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na przebieg Programu.
4. Zgłaszając się do udziału w Programie, Uczestnik Programu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Programu, a także usługi Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.
6. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Certyfikatu bez spełnienia warunków zgłoszenia Uczestnika Programu, wyłącznie na podstawie wizyty audytorskiej członków Kapituły Programu.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

 

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Kryteria oceny Uczestnika Programu

_______________________________________________________

 

Załącznik nr 1

Kryteria oceny Uczestnika Programu.

 

Maksymalna liczba punktów do osiągniecia:

Kategoria I – 340 punktów

Kategoria od II do V – 290 punktów

 

1.      Ocena jakości usług skierowanych do dzieci i rodzin z dziećmi, w szczególności: zgodność z opisem prezentowanym w ofercie dostępnej w Internecie i/lub folderach reklamowych, jakości wyposażenia, różnorodności, dostosowania do potrzeb dzieci i rodzin z dziećmi, sposobu prezentacji i realizacji – maksymalnie 100 punktów
2.      Ocena zorientowania na potrzeby dzieci i ich bezpieczeństwo, w szczególności: dostosowanie obiektu do ruchu i bezpieczeństwa dzieci, elementy wyposażenia sprzyjające wygodzie dzieci i rodziców z dziećmi, walory wizualne, estetyczne, czystość obiektu – maksymalnie 80 punktów
3.      Ocena jakości obsługi klienta, otwartości personelu na dzieci, spełnienia ich potrzeb w ramach oferty obiektu – maksymalnie 60 punktów
4.      Ocena wystawiona przez dzieci – subiektywny odbiór miejsca oparty na bezpośrednim doświadczeniu dzieci – audytorów Kapituły Programu – maksymalnie 50 punktów
5.      W przypadku kategorii I  - ocena walorów edukacyjnych i wychowawczych odpowiednich dla dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 17 lat – 50 punktów

 

Warunkiem przyznania certyfikatu jest uzyskanie prze obiekt minimum 70% maksymalnej liczby punktów dostępnej w we wskazanej kategorii.

 

Ostatnio zmieniany środa, 27 luty 2019 09:12