Jak przygotować wycieczkę szkolną

Przedstawiamy zestawienie obowiązków wszystkich osób związanych z organizacją wycieczki szkolnej. Warto zapoznać się z tą listą niezależnie od tego czy jesteś organizatorem wycieczki czy też rodzicem, którego dziecko będzie uczestnikiem wycieczki.

Obowiązki Dyrektora szkoły:

 • Wyznacza kierownika wycieczki.
 • Określa liczbę uczestników przypadających na jednego opiekuna w zależności od wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego, stanu zdrowia, stopnia zdyscyplinowania, specyfiki wycieczki lub imprezy turystycznej.
 • Zatwierdza Kartę wycieczki.
 • Podpisuje z przewoźnikiem lub biurem podróży umowę, w której szczegółowo opisane są prawa i obowiązki stron oraz wymagania dotyczące stanu technicznego i wyposażenia pojazdu.
 • Udziela instruktażu kierownikowi i opiekunom wycieczki.
 • Deponuje zgody rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd dziecka na wycieczkę oraz aktualną listę uczestników wycieczki lub imprezy turystycznej zawierającą dane ucznia wraz z numerem telefonu do rodziców.
 • Utrzymuje kontakt telefoniczny z kierownikiem wyjazdu do czasu zakończenia imprezy.
 • Po zakończeniu wycieczki przyjmuje sprawozdanie od kierownika.
 • Powiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku organizacji wycieczki zagranicznej.

 

Obowiązki kierownika wycieczki:

 • Zapoznaje się z procedurami organizacji wycieczek lub imprez turystycznych przyjętych w szkole/placówce.
 • Opracowuje harmonogram wycieczki, w którym muszą się znaleźć: data, godzina, miejsce wyjazdu oraz powrotu, przybliżona ilość km, zwiedzane miejscowości, program, adres miejsc noclegowych i żywieniowych.
 • Z uczestnikami opracowuje szczegółowy program wycieczki. Może posiłkować się propozycjami podmiotu, którego przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 • Opracowuje szczegółową Kartę wycieczki i zatwierdza u dyrektora szkoły lub placówki.
 • Zapoznaje uczestników z Regulaminem wycieczki.
 • Określa zadania dla opiekunów.
 • Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.
 • Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania od rozpoczęcia do zakończenia wycieczki.
 • Organizuje oraz zapewnia transport, wyżywienie, noclegi.
 • Rozmieszcza uczestników wycieczki w autokarze/pojeździe. Osoby źle znoszące podróż, sprawiające trudności wychowawcze umieszcza przy opiekunach.
 • Zajmuje miejsce obok kierowcy i zdecydowanie reaguje na sytuacje łamiące zasady bezpieczeństwa:
 • Dokonuje zgłoszenia do właściwej miejscowo jednostki Policji lub Inspekcji Transportu Drogowego kierowcy i autokaru do kontroli.
 • Posiada aktualny wykaz uczestników wycieczki - egzemplarz nr 1 wraz z adresami rodziców (opiekunów) i numerami telefonów. Na wykazie uczestników powinien zostać odnotowany także numer miejsca przypisany personalnie danej osobie. Drugi egzemplarz przekazany być powinien Dyrektorowi szkoły.
 • Sprawdza listę obecności i udziela krótkiego instruktażu wszystkim uczestnikom wycieczki, w którym uwzględnia następujące zagadnienia:
 • zapoznanie wszystkich uczestników z kierunkami ewakuacji (w tym z lokalizacją szyb awaryjnych i lokalizacją młotków do wybijania szyb oraz sposobem ich użycia),
 • miejsce rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, apteczki,
 • poinformowanie o zapięciu pasów bezpieczeństwa w pojeździe (autokarze) wyposażonym w pasy,
 • podanie trasy przejazdu, przewidywanego okresu podróży oraz wyznaczonych miejsc postoju na odpoczynek,
 • przypomnienie, że uczestnicy wycieczki zajmują swoje wyznaczone miejsca i nie mogą ich zmieniać podczas jazdy bez zgody opiekuna,
 • poinformowanie o zakazie w trakcie jazdy: spacerowania po pojeździe, siedzenia tyłem, bądź na oparciach, picia zwłaszcza gorących napojów, podróżowania w pozycji stojącej, otwierania drzwi i blokowania w nich zamków, samowolnego otwierania okien i wyrzucania czegokolwiek przez okno pojazdu (autokaru).
 • Dysponuje środkami przeznaczonymi na wycieczkę.
 • Jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień Regulaminu wycieczki i realizację programu zawartego w Karcie wycieczki.
 • Składa Dyrektorowi szkoły lub placówki sprawozdanie z zakończonej wycieczki.

 

Obowiązki opiekunów wycieczki szkolnej (opiekunami mogą być nauczyciele lub inne osoby pełnoletnie po uzyskaniu zgody dyrektora):

 • Wraz z kierownikiem wycieczki są zobowiązani do sprawdzenia pojazdu (autokaru) pod kątem rozmieszczenia gaśnic, awaryjnych wyjść bezpieczeństwa (okien) oraz młotków do ich wybijania, drożności drzwi, a także miejsca przechowywania apteczki pierwszej pomocy.
 • Powinni posiadać przyporządkowaną imienną listę podopiecznych.
 • Są odpowiedzialni za zapięcie pasów bezpieczeństwa przez uczestników, nad którymi sprawują opiekę w pojeździe (autobusie) wyposażonym w pasy bezpieczeństwa.
 • Wsiadają do pojazdu (autokaru) ostatni, a wysiadają jako pierwsi.
 • Powinni zwracać uwagę na zachowanie uczestników wycieczki/ imprezy i szybko reagować w razie jakichkolwiek nieprawidłowości.
 • Powinni zapoznać się z procedurami postępowania w następujących sytuacjach:
  • w przypadku awarii pojazdu (autobusu), wypadku, pożaru lub innych zagrożeń,
  • w przypadku zaginięcia uczestnika wycieczki,
  • w przypadku nagłej choroby uczestnika.
 • Współdziałają z kierownikiem wycieczki w realizacji programu i harmonogramu wycieczki i wykonywaniu zleconych przez niego zadań.
 • Odpowiadają za:
  • dopilnowanie, by wszyscy przydzieleni do opieki uczestnicy przestrzegali Regulaminu wycieczki, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
  • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im zadań,
  • sprawdzanie stanu osobowego uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego

 

POMYSŁY NA WYCIECZKI Z DZIEĆMI, WYCIECZKI KLASOWE, WYCIECZKI Z RODZINĄ

Witamy Was na stronie poświęconej temu co najbardziej intryguje (oczywiście zaraz po lekcjach) uczniów, nauczycieli i rodziców: wycieczkom szkolnym w szeroko rozumianym znaczeniu tego słowa. Wiemy, że podróże kształcą, wiemy że uczą samodzielności, pozwalają poznać lepiej świat w całej swojej zmienności i okazałości i jeśli to przekonanie w nas drzemie to wspaniale. Bo to najprawdziwsza prawda! Strona, na której się znaleźliście nie tylko utwierdzi Was w tym przekonaniu, ale pomoże Wam wybrać cel wycieczki szkolnej, wskaże na jakie wydarzenia dla dzieci warto się wybrać, zaproponuje gry planszowe czy książki dla dzieci, które warto zabrać w podróż. 

A jeśli wycieczki szkolne przez pandemię nie dojdą do skutku, zachęcamy do wycieczek z rodziną. Prezentowane atrakcje dla dzieci z powodzeniem możecie odwiedzić sami. Zostańcie z nami po dobrej stronie! Życzymy wspaniałych podróży!

Redakcja Podrozezklasa.pl