Jak przygotować wycieczkę szkolną

wtorek, 20 wrzesień 2016 08:37

Jak przygotować wycieczkę szkolną

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Przedstawiamy zestawienie obowiązków wszystkich osób związanych z organizacją wycieczki szkolnej. Warto zapoznać się z tą listą niezależnie od tego czy jesteś organizatorem wycieczki czy też rodzicem, którego dziecko będzie uczestnikiem wycieczki.

Obowiązki Dyrektora szkoły:

 • Wyznacza kierownika wycieczki.
 • Określa liczbę uczestników przypadających na jednego opiekuna w zależności od wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego, stanu zdrowia, stopnia zdyscyplinowania, specyfiki wycieczki lub imprezy turystycznej.
 • Zatwierdza Kartę wycieczki.
 • Podpisuje z przewoźnikiem lub biurem podróży umowę, w której szczegółowo opisane są prawa i obowiązki stron oraz wymagania dotyczące stanu technicznego i wyposażenia pojazdu.
 • Udziela instruktażu kierownikowi i opiekunom wycieczki.
 • Deponuje zgody rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd dziecka na wycieczkę oraz aktualną listę uczestników wycieczki lub imprezy turystycznej zawierającą dane ucznia wraz z numerem telefonu do rodziców.
 • Utrzymuje kontakt telefoniczny z kierownikiem wyjazdu do czasu zakończenia imprezy.
 • Po zakończeniu wycieczki przyjmuje sprawozdanie od kierownika.
 • Powiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku organizacji wycieczki zagranicznej.

 

Obowiązki kierownika wycieczki:

 • Zapoznaje się z procedurami organizacji wycieczek lub imprez turystycznych przyjętych w szkole/placówce.
 • Opracowuje harmonogram wycieczki, w którym muszą się znaleźć: data, godzina, miejsce wyjazdu oraz powrotu, przybliżona ilość km, zwiedzane miejscowości, program, adres miejsc noclegowych i żywieniowych.
 • Z uczestnikami opracowuje szczegółowy program wycieczki. Może posiłkować się propozycjami podmiotu, którego przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 • Opracowuje szczegółową Kartę wycieczki i zatwierdza u dyrektora szkoły lub placówki.
 • Zapoznaje uczestników z Regulaminem wycieczki.
 • Określa zadania dla opiekunów.
 • Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.
 • Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania od rozpoczęcia do zakończenia wycieczki.
 • Organizuje oraz zapewnia transport, wyżywienie, noclegi.
 • Rozmieszcza uczestników wycieczki w autokarze/pojeździe. Osoby źle znoszące podróż, sprawiające trudności wychowawcze umieszcza przy opiekunach.
 • Zajmuje miejsce obok kierowcy i zdecydowanie reaguje na sytuacje łamiące zasady bezpieczeństwa:
 • Dokonuje zgłoszenia do właściwej miejscowo jednostki Policji lub Inspekcji Transportu Drogowego kierowcy i autokaru do kontroli.
 • Posiada aktualny wykaz uczestników wycieczki - egzemplarz nr 1 wraz z adresami rodziców (opiekunów) i numerami telefonów. Na wykazie uczestników powinien zostać odnotowany także numer miejsca przypisany personalnie danej osobie. Drugi egzemplarz przekazany być powinien Dyrektorowi szkoły.
 • Sprawdza listę obecności i udziela krótkiego instruktażu wszystkim uczestnikom wycieczki, w którym uwzględnia następujące zagadnienia:
 • zapoznanie wszystkich uczestników z kierunkami ewakuacji (w tym z lokalizacją szyb awaryjnych i lokalizacją młotków do wybijania szyb oraz sposobem ich użycia),
 • miejsce rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, apteczki,
 • poinformowanie o zapięciu pasów bezpieczeństwa w pojeździe (autokarze) wyposażonym w pasy,
 • podanie trasy przejazdu, przewidywanego okresu podróży oraz wyznaczonych miejsc postoju na odpoczynek,
 • przypomnienie, że uczestnicy wycieczki zajmują swoje wyznaczone miejsca i nie mogą ich zmieniać podczas jazdy bez zgody opiekuna,
 • poinformowanie o zakazie w trakcie jazdy: spacerowania po pojeździe, siedzenia tyłem, bądź na oparciach, picia zwłaszcza gorących napojów, podróżowania w pozycji stojącej, otwierania drzwi i blokowania w nich zamków, samowolnego otwierania okien i wyrzucania czegokolwiek przez okno pojazdu (autokaru).
 • Dysponuje środkami przeznaczonymi na wycieczkę.
 • Jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień Regulaminu wycieczki i realizację programu zawartego w Karcie wycieczki.
 • Składa Dyrektorowi szkoły lub placówki sprawozdanie z zakończonej wycieczki.

 

Obowiązki opiekunów wycieczki szkolnej (opiekunami mogą być nauczyciele lub inne osoby pełnoletnie po uzyskaniu zgody dyrektora):

 • Wraz z kierownikiem wycieczki są zobowiązani do sprawdzenia pojazdu (autokaru) pod kątem rozmieszczenia gaśnic, awaryjnych wyjść bezpieczeństwa (okien) oraz młotków do ich wybijania, drożności drzwi, a także miejsca przechowywania apteczki pierwszej pomocy.
 • Powinni posiadać przyporządkowaną imienną listę podopiecznych.
 • Są odpowiedzialni za zapięcie pasów bezpieczeństwa przez uczestników, nad którymi sprawują opiekę w pojeździe (autobusie) wyposażonym w pasy bezpieczeństwa.
 • Wsiadają do pojazdu (autokaru) ostatni, a wysiadają jako pierwsi.
 • Powinni zwracać uwagę na zachowanie uczestników wycieczki/ imprezy i szybko reagować w razie jakichkolwiek nieprawidłowości.
 • Powinni zapoznać się z procedurami postępowania w następujących sytuacjach:
  • w przypadku awarii pojazdu (autobusu), wypadku, pożaru lub innych zagrożeń,
  • w przypadku zaginięcia uczestnika wycieczki,
  • w przypadku nagłej choroby uczestnika.
 • Współdziałają z kierownikiem wycieczki w realizacji programu i harmonogramu wycieczki i wykonywaniu zleconych przez niego zadań.
 • Odpowiadają za:
  • dopilnowanie, by wszyscy przydzieleni do opieki uczestnicy przestrzegali Regulaminu wycieczki, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
  • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im zadań,
  • sprawdzanie stanu osobowego uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego

Reklama 

Czytany 3366 razy Ostatnio zmieniany środa, 23 styczeń 2019 12:22
Super User

Janusz. Twórca, Anioł Stróż i Główny Redaktor strony http://www.podrozezklasa.pl 

Z wykształcenia socjolog, z doświadczenia specjalista od marketingu w branży turystycznej. Tata dwójki uczniów i jednego przedszkolaka. 

www.podrozezklasa.pl

Przyjaciele Portalu

Książki na drogę

Lalani z dalekich mórz. R...

on 29 wrzesień 2021
Lalani z dalekich mórz. Recenzja

Lalani to niepozorna dwunastolatka mieszkająca na wyspie okrążonej niezmierzonymi wodami. Głównym punktem tej wyspy jest...

Kuba na tropie czyli wszy...

Kuba na tropie czyli wszystko to, czego nie powiedzą wam w szkole. Recenzja

Często trudno jest "zarazić" (to mało popularne dziś słowo) dzieci i młodzież zainteresowaniem do historii...

Jak założyć magiczny skle...

on 27 kwiecień 2021
Jak założyć magiczny sklepik w tydzień. Recenzja

Magenta Nagła powraca! I to z przytupem. W dodatku nie zważając na nic robi magiczne...

Tatry. Przewodnik dla duż...

on 22 kwiecień 2021
Tatry. Przewodnik dla dużych i małych. Recenzja

O ile przewodniki z reguły kojarzą się z niewielkimi gabarytowo publikacjami, które łatwo zmieszczą się...

« »
© 2021 Podrozezklasa.pl. All Rights Reserved.