Regulamin Głosowania w Plebiscycie

REGULAMIN GŁOSOWANIA W PLEBISCYCIE "BEST FOR SCHOOL TRAVELLERS IN POLAND 2017" ORAZ KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW GŁOSOWANIA

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki głosowania za pomocą formularza na stronie internetowej www.podrozezklasa.pl w Plebiscycie „The Best for School Travellers in Poland 2017” (zwanym dalej "Plebiscytem").
 2. Organizatorem plebiscytu ”Best for School Travellers in Poland 2017” oraz konkursu jest firma Gremium IDK Janusz Leszczyński NIP 762-151-21-48, REGON 140580322 z Siedzibą w Moszynie nr 50, 06-100 Pułtusk, właściciel portalu Podrozezklasa.pl, zwana dalej „Organizatorem”
 3. Zasady Plebiscytu oraz warunki głosowania, określenie rodzaju nagród, zasady konkursu jak również czas trwania Plebiscytu podane będą na stronie internetowej www.podrozezklasa.pl oraz www.plebiscyt.podrozezklasa.pl  
 4. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 5. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora, Sponsorów oraz członkowie ich rodzin.
 6. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba niepełnoletnia za zgodą jej przedstawiciela ustawowego.

 

§ 2

Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

 1. Uczestnikami Plebiscytu są wyłącznie osoby, które w dniach 15.11.2017r. – 28.02.2018. oddadzą jeden głos w następujący sposób:
 2. Wypełnią formularz głosowania dostępny na stronie www.podrozezklasa.pl poprzez 
  • Wybór jednego nominowanego w każdej z ogłoszonych kategorii.
  • Wprowadzenie w odpowiednie pola swojego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska
  • Potwierdzą zaznajomienie się z regulaminem głosowania oraz zaakceptują go poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
  • Zaakceptują zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poczet prowadzonego plebiscytu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola 
  • Zatwierdzą swoje zgłoszenie poprzez naciśniecie przycisku „Wyślij”
 3. Uczestnik głosowania może wziąć udział w Plebiscycie jeden raz.
 4. W przypadku oddania większej liczby głosów z wprowadzeniem tego samego adresu e-mail, za ważny uznawany jest jedynie pierwszy oprawny głos oddany zgodnie z Regulaminem Plebiscytu. Kolejne głosy są odnotowywane, lecz nie są uwzględniane w wynikach Plebiscytu i losowaniu nagród dla Uczestników.

 

§ 3

Zasady wyłaniania zwycięzców Plebiscytu

 1. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną ci nominowani, na których zostanie oddana przy pomocy formularza głosowania największa ilość ważnych głosów oddanych zgodnie z Regulaminem Plebiscytu.

 

§ 4

Zasady konkursu dla Uczestników Plebiscytu

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest oddanie ważnego głosu w Plebiscycie oraz wykonanie zadania konkursowego.
 2. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.podrozezklasa.pl udostępnionego dla uczestników plebiscytu podczas oddawania głosów, odpowiedzi na pytanie konkursowe: "Czym są dla Ciebie podróże". Odpowiedź na pytanie może liczyć maksymalnie 300 znaków.
 3. Każdy Uczestnik konkursu może przekazać maksymalnie 1 odpowiedź na pytanie konkursowe.
 4. Odpowiedź na pytanie konkursowe zgłoszona do udziału w Konkursie nie może być z niego wycofana.
 5. Komisja konkursowa wyłoni 21 najciekawszych i najbardziej inspirujących jej zdaniem odpowiedzi, które zostaną nagrodzone.
 6. Nazwiska osób nagrodzonych, o których mowa w ust. 5 § 4 zostaną ogłoszone na stronie www.podrozezklasa.pl oraz www.plebiscyt.podrozezklasa.pl do dnia 31 marca 2018 roku.
 7. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
 8. Osoby uprawnione do odbioru nagród zostaną powiadomione o tym fakcie przez Organizatora za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail w terminie 10 dni od dnia wylosowania nagrody. W przeciągu 5 dni Organizator będzie oczekiwał potwierdzenia odbioru nagrody w formie odpowiedzi na adres e-mail Organizatora oraz podania adresu pocztowego, na który zostanie przesłana nagroda. W przypadku braku odpowiedzi w wymaganym terminie lub rezygnacji z nagrody, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

§ 5

Nagrody

 1.  Nagrodami w konkursie jest 21 gier planszowych. Każdy ze zwycięzców otrzyma maksymalnie 1 grę planszową jako nagrodę. Kolejność przyznawanych gier zależy od daty i godziny oddania głosu w Plebiscycie i tym samym wzięcia udziału w konkursie. Zwycięzca, który przesłał najwcześniej odpowiedź na pytanie konkursowe otrzyma pierwszą grę z poniższej listy. Kolejność przyznawania następnych nagród ustalona jest według tej samej zasady.
 2. Wykaz nagród:
  1. Mały Książę: Droga do Gwiazd (edycja filmowa)
  2. Dobble
  3. Domek
  4. Szeryf z Nottingham
  5. Cardline: Dinozaury
  6. Dobble Gdzie jest Dory?
  7. Smocza Dolina
  8. Via Nebula
  9. Wiewióry (3 egzemplarze)
  10. Śpiące Królewny
  11. Dzieła mistrzów
  12. Cortex dla Dzieci
  13. Cortex
  14. Szalona Misja (3 egzemplarze)
  15. Kroko-loko
  16. Szeregowy Pingwin
  17. Story Cubes: Batman

§ 6

Prawa autorskie i dane osobowe

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie odpowiedzi będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 2. Z chwilą zgłoszenia odpowiedzi na pytanie konkursowe do konkursu Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów marketingowych 
 3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
  osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu, na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
 4. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzcę konkursu na Organizatora Plebiscytu praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi odpowiedziami na pytanie konkursowe na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator Plebiscytu jest uprawniony do korzystania
  z przesłanych odpowiedzi konkursowych w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięsców konkursu. Na warunki te Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do
  konkursu.
 5. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać przesłane odpowiedzi na pytanie konkursowe każdą techniką – w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do treści odpowiedzi na pytanie konkursowe, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać odpowiedzi na pytanie konkursowe w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich odpowiedzi autorom odpowiedzi na pytanie konkursowe – Zwycięzcom konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

 

§ 7

Komisja

 1.  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów oddanych przez wskazane strony internetowe oraz wylosowania osoby nagrodzonej, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja"). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

 

§ 8

Odbiór Nagród

 1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem Nagrody Organizator obliczy, pobierze/potrąci i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody, o ile taki podatek będzie konieczny. W ramach korespondencji e-mail, o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej, nagrody zostaną wydane, przesłane w paczce pocztowej, pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia głosowania. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego, nagrody zostaną wydane albo przesłane w terminie do 3 miesięcy od dnia opłacenia przez Laureata w/w podatku.
 3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.
 2. Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania głosowania spowodowany przez pocztę lub innego dostarczyciela przesyłek, operatorów internetowych oraz z innych niezależnych od Organizatora przyczyn.
 3. Wyłączną podstawę regulującą zasady głosowania stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady głosowania w Plebiscycie.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu funkcjonowania Plebiscytu oraz
 6. zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.podrozezklasa.pl
 7. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Gremium IDK Janusz Leszczyński, Moszyn 50, 06-100 Pułtusk w terminie do dnia 30 kwietnia 2018r.
 8. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 9. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej: www.podrozezklasa.pl, oraz www.plebiscyt.podrozezklasa.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 10. Organizator przetwarza dane osobowe Laureatów dla celów organizacji Plebiscytu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z póŸn. zm.). Laureaci, a w przypadku Laureatów małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagród.
 11. W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania mogą zostać, za jego zgodą wyrażoną podczas korespondencji e-mail, opublikowane na stronie internetowej www.podrozezklasa.pl oraz www.plebiscyt.podrozezklasa.pl 

POMYSŁY NA WYCIECZKI Z DZIEĆMI, WYCIECZKI KLASOWE, WYCIECZKI Z RODZINĄ

Witamy Was na stronie poświęconej temu co najbardziej intryguje (oczywiście zaraz po lekcjach) uczniów, nauczycieli i rodziców: wycieczkom szkolnym w szeroko rozumianym znaczeniu tego słowa. Wiemy, że podróże kształcą, wiemy że uczą samodzielności, pozwalają poznać lepiej świat w całej swojej zmienności i okazałości i jeśli to przekonanie w nas drzemie to wspaniale. Bo to najprawdziwsza prawda! Strona, na której się znaleźliście nie tylko utwierdzi Was w tym przekonaniu, ale pomoże Wam wybrać cel wycieczki szkolnej, wskaże na jakie wydarzenia dla dzieci warto się wybrać, zaproponuje gry planszowe czy książki dla dzieci, które warto zabrać w podróż. 

A jeśli wycieczki szkolne przez pandemię nie dojdą do skutku, zachęcamy do wycieczek z rodziną. Prezentowane atrakcje dla dzieci z powodzeniem możecie odwiedzić sami. Zostańcie z nami po dobrej stronie! Życzymy wspaniałych podróży!

Redakcja Podrozezklasa.pl