Regulamin serwisu ogłoszeniowego portalu podrozezklasa.pl

Regulamin serwisu ogłoszeniowego portalu podrozezklasa.pl

 1. Postanowienia wstępne
  1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Gremium IDK na rzecz użytkowników Internetu usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie Ogłoszeniowym portalu podrozezklasa.pl oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów portalu podrozezklasa.pl.
  2. Portal podrozezklasa.pl jest dostępny na stronie internetowej: www.podrozezklasa.pl. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności portalu podrozezklasa.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych. Za dostęp do aplikacji z urządzeń mobilnych operator telekomunikacyjny może naliczyć dodatkową opłatę.
 1. Definicje
  1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
   1. Gremium IDK – Gremium IDK – Janusz Leszczyński z siedzibą w Moszynie 50, 06-100 Pułtusk. NIP 762-151-21-48
   2. Serwis ogłoszeniowy  — prowadzony przez Gremium IDK w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, dostępny w domenie internetowej www.podrozezklasa.pl.
   3. Ogłoszenie— sporządzone przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie dotyczące sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia  zamieszczane w Serwisie ogłoszeniowym, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
   4. Użytkownik— Ogłoszeniodawca, a także każda osoba korzystająca z zasobów portalu podrozezklasa.pl.
   5. Ogłoszeniodawca — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z Gremium IDK umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie ogłoszeniowym i korzystają z usług świadczonych w ramach portalu podrozezklasa.pl.
   6. Konto Ogłoszeniodawcy — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w portalu podrozezklasa.pl na rzecz Ogłoszeniodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu ogłoszeniowego i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu ogłoszeniowego. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę unikalny adres email, login oraz hasło. Konto Ogłoszeniodawcy może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail.
   7. Cennik— zestawienie ustalanych przez Gremium IDK opłat dla Ogłoszeniodawców, za usługi świadczone w ramach Serwisu ogłoszeniowego.
   8. Przedmiot Ogłoszenia— pojedyncza usługa turystyczna w postaci wycieczki szkolnej, organizacji zielonej szkoły, a także inna usługa, która zgodnie z decyzją Gremium IDK może być przedmiotem Ogłoszenia w Serwisie ogłoszeniowym.
   9. Punkty –  wirtualna portmonetka przypisywana automatycznie do Konta Ogłoszeniodawcy, umożliwiająca Ogłoszeniodawcy dokonanie przedpłat tytułem korzystania z odpłatnych usług portalu podrozezklasa.pl. Przedpłata może zostać dokonana za pośrednictwem  przelewu na konto Gremium IDK. Szczegółowe informacje na temat przedpłat zawiera Załącznik nr 6 do Regulaminu.
   10. Regulamin— niniejszy Regulamin.
  2. Ogólne warunki korzystania z Serwisu ogłoszeniowego
   1. Rejestracja Konta Ogłoszeniodawcy w portalu podrozezklasa.pl następuje: poprzez utworzenie Konta przez administratora strony podrozezklasa.pl
  3. Ogłoszenie w Serwisie ogłoszeniowym umieszcza Ogłoszeniodawca, który samodzielnie ustala jego treść.
  4. Ogłoszenie musi jednoznacznie dotyczyć sprzedaży tylko jednego Przedmiotu Ogłoszenia. W czasie emisji Ogłoszenia Ogłoszeniodawca nie ma możliwości zamiany Przedmiotu Ogłoszenia na inny.  Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia.
  5. Ogłoszenie powinno wskazywać na rzeczywistą cenę brutto lub skalę ceny począwszy od najniższej możliwej do najwyższej możliwej.Pole „cena” w formularzu nie może zawierać kwoty raty.
  6. Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu Ogłoszenia (np. w kategorii „wycieczki jednodniowe” – ofertę wycieczki jednodniowej itp.) i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Przedmiotu Ogłoszenia.
  7. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie ogłoszeniowym wynosi 90, 180 i 365 dni dla Ogłoszeniodawców, przy czym czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie.
  8. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń nie mających związku z turystyką szkolną i dziecięcą.
  9. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. Informacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia, w tym m.in. cena, wynikające z treści Ogłoszenia powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Ogłoszeniodawcę w formularzu, wypełnianym podczas dodawania Ogłoszenia.
  10. Treści Ogłoszeniodawcy w postaci zdjęć dodanych przez Ogłoszeniodawcę do Ogłoszenia powinny odnosić się w sposób bezpośredni do Przedmiotu ogłoszenia. Na dodawanych przez Ogłoszeniodawcę zdjęciach do Ogłoszenia nie mogą znajdować się oznaczenia identyfikujące Ogłoszeniodawcę.
  11. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów Gremium IDK oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Gremium IDK nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
  12. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach portalu podrozezklasa.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Gremium IDK i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Gremium IDK oraz Ogłoszeniodawców. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie ogłoszeniowym w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.
 2. Zawarcie umowy
  1. Zawarcie umowy przez Ogłoszeniodawcę w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga wykonania czynności wskazanych w pkt 5.1. poniżej i następuje z chwilą otrzymania przez Ogłoszeniodawcę wysłanej przez Gremium IDK wiadomości, o której mowa w pkt 5.2. poniżej.
  2. Zasady odstąpienia od umowy w przedmiocie emisji Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę, który jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawiera załącznik nr 4 do Regulaminu.
 3. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę
  1. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie ogłoszeniowym wymaga:
   1. wypełnienia formularza dostępnego na stronie podrozezklasa.pl, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz zaakceptowania Regulaminu,
   2. aktywowania Ogłoszenia poprzez dokonanie płatności punktami zgromadzonymi na Koncie Ogłoszeniodawcy nabytymi wcześniej za pomocą przelewu na konto Gremium IDK
  2. Po wykonaniu przez Ogłoszeniodawcę wszystkich czynności wymienionych w pkt 5.1. powyżej, Gremium IDK przesyła na adres wskazany w formularzu wiadomość e-mail, w której potwierdza przyjęcie zamówienia emisji Ogłoszenia oraz inne wymagane prawem informacje.
  3. Aktywacja Ogłoszenia następuje z chwilą zużycia punktów zgromadzonych na Koncie Ogłoszeniodawcy.
  4. Za pomocą formularza, o którym mowa w pkt 5.1.1. powyżej, Ogłoszeniodawca może także dołączyć do Ogłoszenia od 1 do 5 zdjęć Przedmiotu Ogłoszenia
  5. Ogłoszeniodawca, w okresie emisji Ogłoszenia oraz w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia jego emisji w Serwisie ogłoszeniowym, ma dostęp do panelu administracyjnego pozwalającego na edycję tego Ogłoszenia, tj. na zmianę jego treści, w polach podlegających edycji, a także na przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejny okres.
  6. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejny okres wymaga aktywacji dokonanej w sposób wskazany w pkt 5.1.2. powyżej. Brak aktywacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w ciągu 12 miesięcy od zakończenia emisji Ogłoszenia, skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego emisji.
 4. Promowanie Ogłoszeń
  1. Ogłoszeniodawca może dodatkowo promować zamieszczone Ogłoszenia, aktywując w Serwisie ogłoszeniowym jedną lub więcej spośród płatnych Usług Promowania Ogłoszeń, opisanych w załączniku nr 2 do Regulaminu.
  2. Usługi Promowania Ogłoszeń, o których mowa w punktach 1.1 - 1.4 Załącznika nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń, świadczone są od momentu ich aktywacji i trwają przez ilość dni wskazanych przez Ogłoszeniodawcę.
  3. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Ogłoszeniodawców mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Ogłoszeniodawców jest akceptacja właściwego regulaminu.
 5. Zasady odpowiedzialności
  1. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Gremium IDK, w zależności od rodzaju i skali naruszenia, może: uzależnić korzystanie z Serwisu ogłoszeniowego od przedstawienia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dane Użytkownika lub potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z zobowiązań względem Gremium IDK w tym w szczególności wykazania realizacji zaległych płatności, udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawiesić na czas określony lub nieokreślony emisję ogłoszenia lub funkcjonalność Konta Ogłoszeniodawcy w zakresie dostępu do poszczególnych usług w ramach portalu podrozezklasa.pl, uzależnić rejestrację Konta Ogłoszeniodawcy na portalu podrozezklasa.pl od uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Gremium IDK.
  2. Gremium IDK umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie oraz zmianę wybranej przez Ogłoszeniodawcę kategorii Ogłoszenia, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę.
  3. Gremium IDK nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Gremium IDK nie ponosi odpowiedzialności za zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
  4. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienia Ogłoszenia dotyczące więcej niż jednego Przedmiotu Ogłoszenia, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii lub podanie informacji wprowadzających w błąd, jak również Ogłoszenia, które zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące Gremium IDK lub innym podmiotom, promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe wprowadzające w błąd.  Naruszenie Regulaminu stanowi także umieszczenie Ogłoszeń dotyczących Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Przedmiotu Ogłoszenia oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Gremium IDK działań określonych w pkt. 7.1. powyżej.
  5. Gremium IDK nie odpowiada ponadto za:
   1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
   2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
   3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
   4. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Gremium IDK,
   5. działanie siły wyższej.
  6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu ogłoszeniowego stanowią przedmiot praw wyłącznych Gremium IDK lub Ogłoszeniodawców. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 6. Opłaty
  1. Usługi świadczone w ramach Serwisu ogłoszeniowego na rzecz Ogłoszeniodawców są odpłatne. Wysokość opłat określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1.
  2. Ogłoszeniodawca może dokonywać przedpłat tytułem korzystania z usług Serwisu ogłoszeniowego, na zasadach określonych w Załączniku nr 6.
 7. Prywatność i Poufność
  1. Gremium IDK zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
  2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
 8. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Gremium IDK usług świadczonych w ramach Serwisu ogłoszeniowego, a także w związku z korzystaniem z zasobów podrozezklasa.pl.
  2. Reklamacje należy zgłaszać Gremium IDK za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listem poleconym na adres Gremium IDK.
  3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Gremium IDK niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
  6. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Gremium IDK.
 9. Dezaktywacja Ogłoszeń
  1. Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 12 miesięcy od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji.
  2. W przypadku zakończenia emisji ogłoszenia przed upłynięciem przewidzianego czasu emisji nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane dni emisji.
 10. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie
  1. Świadczenie usług w ramach Serwisu ogłoszeniowego  ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (Gremium IDK lub Ogłoszeniodawca) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Gremium IDK zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Ogłoszeniodawcą, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
  3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Gremium IDK, o której mowa w pkt 12.2. powyżej, Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie ogłoszeniowym bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody Gremium IDK.
 11. Zmiany Regulaminu
  1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez Gremium IDK. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Gremium IDK poinformuje Ogłoszeniodawców na stronie internetowej Serwisu ogłoszeniowego oraz drogą elektroniczną.
  2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej podrozezklasa.pl. Usługi aktywowane przez Ogłoszeniodawców przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
  3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: Gremium IDK Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., które będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy z Grupą OLX, z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich dotychczasowych Ogłoszeń.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej podrozezklasa.pl, a także w stosunku do Ogłoszeniodawców przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Ogłoszeniodawcy, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
  2. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Gremium IDK, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu ogłoszeniowego na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu ogłoszeniowego będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  4. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
  5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

Załączniki

 • Załącznik nr 1 Cennik dla Ogłoszeniodawców
 • Załącznik nr 2 Usługa promowania ogłoszeń
 • Załącznik nr 3 Polityka prywatności
 • Załącznik nr 4 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
 • Załącznik nr 5 Faktury w wersji elektronicznej
 • Załącznik nr 6 Środki w Serwisie ogłoszeniowym

 

Załącznik nr 1 Cennik dla Ogłoszeniodawców

Cennik ogłoszeń przedstawiony jest w punktach. Cena jednego punktu zależna jest od pakietu, w którym zostaną one kupione.

Cennik dotyczy kategorii: Wycieczki jednodniowe, wycieczki dwudniowe, wycieczki trzydniowe, wycieczki dłuższe niż trzy dni, wycieczki zagraniczne, zielone szkoły

Czas trwania ogłoszenia

Dodanie nowego ogłoszenia

Przedłużenie

90 dni

10 punktów

8 punktów

180 dni

15 punktów

12 punktów

365 dni

25 punktów

20 punktów

 

Cennik pakietów punktów

Nazwa pakietu

Ilość punktów

Cena brutto (23% VAT)

MiniPack

50

60 zł

MidiPack

120

120 zł

MaxiPack

240

220 zł

MegaPack

520

460 zł

 

 

Załącznik nr 2 Usługa Promowania Ogłoszeń

 1. Serwis ogłoszeniowy umożliwia Ogłoszeniodawcy skorzystanie z następujących, dodatkowo płatnych Usług Promowania Ogłoszeń: Promocja „TOP”, Promocja „Ramka”, Promocja „Tło”
 2. Pojedyncza aktywacja każdej z usług opisanych w punkcie 1. powyżej dotyczy jednego, wybranego przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenia.
 3. Usługa Promocja „TOP” powoduje, że objęte nią Ogłoszenie wyświetlane jest na liście wyników wyszukiwania na miejscu pierwszym bądź losowo wśród innych Ogłoszeń objętych tą promocją.
 4. Usługa Promocja „Ramkapowoduje, że objęte nią Ogłoszenie wyświetlane jest losowo na liście wyników wyszukiwania z użyciem pogrubionej ramki o kolorze innym niż w przypadku Ogłoszeń nie promowanych w ten sposób.
 5. Usługa Promocja „Tłopowoduje, że objęte nią Ogłoszenie wyświetlane jest losowo na liście wyników wyszukiwania z użyciem kolorowego tła o kolorze innym niż w przypadku Ogłoszeń nie promowanych w ten sposób.
 6. W celu skorzystania z oferowanych Usług Promowania Ogłoszeń, Ogłoszeniodawca samodzielnie dokonuje aktywacji w Serwisie ogłoszeniowym wybranych przez siebie usług.

Cennik Usług Promowania Ogłoszeń dla wszystkich kategorii:

Rodzaj promocji

Czas trwania emisji promocji

90 dni

180 dni

365 dni

Promocja TOP

150 punktów

250 punktów

400 punktów

Promocja Ramka

50 punktów

80 punktów

100 punktów

Promocja Tło 

60 punktów

90 punktów

110 punktów

Załącznik nr 3 Polityka prywatności

 1. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922; dalej „Ustawa o ochronie danych” Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Gremium IDK – Janusz Leszczyński z siedzibą w Moszynie 50, 06-100 Pułtusk, (zwany dalej "Operatorem").
  2. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.podrozezklasa.pl oraz powiązanych z nią usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższymi, działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych. osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  3. Użytkownik, który korzysta z Serwisu lub korzysta z powiązanych z nim usług i narzędzi,  proszony jest o potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu podrozezklasa.pl oraz zrozumienia ich treści. Poprzez zaznaczenie stosownego okienka w formularzu edycji danych w Serwisie ogłoszeniowym, Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone na stronie podrozezklasa.pl, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Operatora. Operator nie ma wpływu na treść ewentualnych polityk ochrony prywatności obowiązujących w zakresie usług lub aplikacji zewnętrznych podmiotów.
 2. Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych
  1. Dane konta i dane profilowe: Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Serwisu. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność.
  2. Ogłoszenia i transakcje: Operator w ramach Serwisu ogłoszeniowego może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe, niezbędne do przesłania wiadomości i dokonywania płatności za usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.
  3. Gry, reklama i promocje: Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w przypadku, gdy uczestniczy on w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio w Serwisie lub sponsorowanych przez niego serwisach zewnętrznych. Operator w ramach podrozezklasa.pl ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w Serwisie, jak i w serwisach zewnętrznych.
  4. Obsługa Użytkownika : Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Operator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
  5. Dane gromadzone przez stronę www: Pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika, która może zostać wyrażona za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej, Operator może automatycznie  pozyskiwać i rejestrować dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych. Więcej informacji na temat powyższych danych znajduje się w sekcji 3 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Adres ip, pliki cookies:
  1. Pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, Operator może gromadzić  w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony. Ponadto, Operator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.
  2. Użytkownik może wyrazić zgodę, o której mowa w pkt 1 powyżej za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi.
  3. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Operator zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
  4. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zapisanych w postaci „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Więcej informacji na temat technologii „cookies” można uzyskać na stronie wszystkoociasteczkach.pl.
 4. Wykorzystanie zgromadzonych danych
  1. Operator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach:
   1. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
   2. dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
   3. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem w Serwisie;
   4. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
   5. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług; oraz
   6. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.
  2. Operator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
 5. Udostępnianie danych
  1. Operator może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez przedsiębiorstwo Operatora.
  2. W przypadkach zainteresowania Ogłoszeniem, Operator może – poprzez zapewnienie stosownych funkcjonalności utworzonych przez nich profili – udostępniać dane osobowe Użytkownika innym użytkownikom, aby umożliwić im nawiązanie kontaktu
  3. Operator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
   1. Operator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.
   2. Operator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa.
  4. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Operator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu.
  5. Operator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
 6. Metody kontroli po stronie użytkownika
  1. Wgląd, edycja i usuwanie danych: Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim Ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są poprawne. Dane Ogłoszeń mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika w sekcji „Edycja profilu” na stronie internetowej Serwisu.
  2. Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu, np. Google AdWords, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stroniehttp://www.youronlinechoices.comlub http://www.networkadvertising.org
  3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy strony firm innych niż bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.
 7. Bezpieczeństwo
  1. Wszystkie zbierane przez Operatora dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 8. Zmiana postanowień
  1. Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności nastąpiła w dniu 05-05-2018. W razie konieczności Operator może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku  postanowienia  Regulaminu dotyczące jego zmiany stosuje się odpowiednio.
 9. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
  4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo pisemnie na adres Administratora.
 10. Dane kontaktowe
  1. Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Załącznik nr 4 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

 • Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość z Gremium IDK w terminie 15 dni od dnia jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny. W tym celu powinien przesłać do Gremium IDK jednoznaczne oświadczenie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub listownie na adres siedziby Gremium IDK. Konsument może też skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy wskazanego poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed ww. terminem.
 • W przypadku skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą, a Gremium IDK zwróci konsumentowi wszelkie dokonane płatności. Jeżeli jednak konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Gremium IDK otrzymała oświadczenie o odstąpieniu.
 • Prawo do odstąpienia nie przysługuje, w przypadku gdy Gremium IDK wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

 

Załącznik nr 5 Faktury w wersji elektronicznej

 1. Użytkownicy w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz, dostępnu po zalogowaniu na konto w zakładce "Edycja Profilu".
 2. Faktury wystawione w danym miesiącu obejmują należności za ten miesiąc.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.
 4. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą przesyłane Użytkownikowi w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres na koncie użuytkownika.
 6. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
  1. edycję treści dokumentu,
  2. komentowanie,
  3. wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
  4. montaż dokumentu,
  5. kopiowanie zawartości dokumentu,
  6. wydzielanie stron.
 7. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 5 i 6 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.
 8. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej powinien zwrócić się z taka prośbą bezpośrednio wysyłając ją na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Załącznik nr 6 Środki na Serwisie ogłoszeniowym

 1. W ramach Serwisu ogłoszeniowego Ogłoszeniodawcy mają możliwość dokonania przedpłat tytułem korzystania z odpłatnych usług w Serwisie ogłoszeniowym, na zasadach określonych w niniejszym Załączniku.
 2. Wszystkie środki wpłacane przez Ogłoszeniodawcę tytułem przedpłaty na korzystanie z usług Serwisu ogłoszeniowego są automatycznie zamieniane na punkty. Punkty stają się środkiem płatniczym za usługi Serwisu ogłoszeniowego..
 3. Punkty gromadzone są na prowadzonym przez Gremium IDK Koncie Ogłoszeniodawcy i są dostępne jako metoda płatności, podczas dokonywania zamawiania usług w ramach Serwisu ogłoszeniowego.
 4. Punkty nie podlegają zwrotnej wymianie na gotówkę, chyba, że przepisy prawa bądź regulacje Serwisu ogłoszeniowego stanowią inaczej.
 5. Kwota jednorazowo dokonanej przedpłaty jest zgodna z cennikiem podanym w załączniku nr 1.
 6. Punkty wygasają jeśli Ogłoszeniodawca nie wykorzysta ich w terminie 365 dni od dnia dokonania ostatniej przedpłaty, co oznacza, że każda przedpłata dokonywana przez Ogłoszeniodawcę przedłuża okres ważności punktów o 365 dni.
 7. W przypadku usunięcia Ogłoszenia z powodu niezgodności z Regulaminem, Ogłoszeniodawca otrzymuje zwrot poniesionych opłat za usługi, o których mowa w punkcie 5.1 Regulaminu oraz punktach 1.1-4 Załącznika nr 2. Zwrot następuje w postaci zasilenia konta Ogłoszeniodawcy punktami w wysokości opłaty proporcjonalnie obniżonej o czas wykonywania usługi.

 

POMYSŁY NA WYCIECZKI Z DZIEĆMI, WYCIECZKI KLASOWE, WYCIECZKI Z RODZINĄ

Witamy Was na stronie poświęconej temu co najbardziej intryguje (oczywiście zaraz po lekcjach) uczniów, nauczycieli i rodziców: wycieczkom szkolnym w szeroko rozumianym znaczeniu tego słowa. Wiemy, że podróże kształcą, wiemy że uczą samodzielności, pozwalają poznać lepiej świat w całej swojej zmienności i okazałości i jeśli to przekonanie w nas drzemie to wspaniale. Bo to najprawdziwsza prawda! Strona, na której się znaleźliście nie tylko utwierdzi Was w tym przekonaniu, ale pomoże Wam wybrać cel wycieczki szkolnej, wskaże na jakie wydarzenia dla dzieci warto się wybrać, zaproponuje gry planszowe czy książki dla dzieci, które warto zabrać w podróż. 

A jeśli wycieczki szkolne przez pandemię nie dojdą do skutku, zachęcamy do wycieczek z rodziną. Prezentowane atrakcje dla dzieci z powodzeniem możecie odwiedzić sami. Zostańcie z nami po dobrej stronie! Życzymy wspaniałych podróży!

Redakcja Podrozezklasa.pl